Privacybeleid internet

Datum: februari 2012

Deze website wordt beheerd door Q&R Administratie en Belastingadviseurs gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen ‘Q&R’.

Behandelen van informatie

Indien u gebruik maakt van de website van Q&R, is het mogelijk dat u persoonlijke gegevens op eigen initiatief verstrekt c.q. dat u bepaalde gegevens van uzelf dient te verstrekken. Q&R verwerkt deze gegevens om:

Q&R verzamelt alleen gegevens die essentieel zijn om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. Indien u om vereiste informatie wordt gevraagd, staat dit op de desbetreffende webpagina expliciet vermeld.

Persoonsgegevens worden door u onverplicht aan Q&R verstrekt. De procedure om van een mailinglist te worden uitgeschreven wordt u bij apart bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website aangegeven.

Omdat Q&R haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door Q&R uitsluitend voor navolgende doeleinden gebruikt:

Er wordt door Q&R niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een on-line sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie aan te geven.

E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze wijze worden verstuurd, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerking tot ons richt, is het mogelijk dat Q&R voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Bijzondere persoonsgegevens

Q&R vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u Q&R uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken en wordt u op de webpagina waarop u deze bijzondere persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Publicaties

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online of telefonisch publicaties van Q&R aan te vragen.

Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailing lists, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van Q&R wenst te ontvangen, kan Q&R de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door Q&R, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van Q&R ontvangt, kenbaar maken. Q&R zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Q&R vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

De website van Q&R wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

 

Externe links

Q&R heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo'n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van Q&R daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Q&R is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens

Q&R bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van Q&R, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Q&R van u verwerkt. Voor het wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. Q&R streeft ernaar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal Q&R, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Q&R aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Q&R aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Q&R, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Beveiliging

Q&R heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Q&R dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Q&R, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Q&R via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan Q&R Administratie en Belastingadviseurs Postbus 85233, 3009 ME Rotterdam) . Verzoeken om inzage, aanvulling en/of wijziging dienen te worden vergezeld met een kopie legitimatiebewijs. Indien u geen marketinginformatie van Q&R wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Wijzigingen

Q&R behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid internet te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit Privacybeleid internet vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacybeleid internet minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website www.QRAB.nl aangegeven.